پشتيبان جهان پمپ 09101225302

پمپ کف کش جهان پمپ

    پمپ كف كش – در مدل هاي: تزروم- آباد -آبيار – تيپ 3

 

 ( کف کش -مدل تزروم)

كفكش مدل تزرم

كفكش مدل تزرم

1-  پمپ دو اینچ با فشار 30 الی 95 متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی 10 متر مکعب وحداکثر30 متر مکعب.

2-   سه اینچ با فشار 40 (ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی 10 متر مکعب وحداکثر30 متر مکعب.

 

 

 ( کف کش -مدل آباد)

كفكش مدل آباد

كفكش مدل آباد

1- پمپ دو اینچ با فشار 80 الی 120 متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی 8 متر مکعب وحداکثر20 متر مکعب.

2-   سه اینچ با فشار 60 الی 100 متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی 15 متر مکعب وحداکثر25 متر مکعب

3-  چهار اینچ با فشار 45 الی 60 متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی35 متر مکعب وحداکثر75 متر مکعب.

 

 

(کف کش – مدل آبیار)

كفكش مدل آبيار

كفكش مدل آبيار

1-  پمپ دو اینچ با فشار 28 الی 90 متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی 8 متر مکعب وحداکثر20 متر مکعب.

2- سه اینچ با فشار 22 الی 77 متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی 15 متر مکعب وحداکثر25 متر مکعب

 3 -چهار اینچ با فشار 18 الی 40 متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی35 متر مکعب وحداکثر75 متر مکعب.

 

 

 (کف کش – لجن كش تيپ 3)

كفكش تيپ 3

كفكش تيپ 3

1-  پمپ دو اینچ با فشار 30 الی 120متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی 10 متر مکعب وحداکثر25 متر مکعب.

2-   سه اینچ با فشار 40الی 80 متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی 15 متر مکعب وحداکثر40متر مکعب

 3 –  چهار اینچ با فشار 20 الی 45 متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی35 متر مکعب وحداکثر55 متر مکعب.

( کف کش -لجن کش تیپ 4 )

کفکش تیپ 4

کفکش تیپ 4

1-  پمپ دو اینچ با فشار 30 الی 120متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی 10 متر مکعب وحداکثر25 متر مکعب.

2-   سه اینچ با فشار 40الی 80 متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی 15 متر مکعب وحداکثر40متر مکعب

 3 –  چهار اینچ با فشار 20 الی 45 متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی35 متر مکعب وحداکثر55 متر مکعب.

توضیح : جدول آبدهی وتوان نامی این پمپ مشابه تیپ 3 میباشد.

 

  (لجن کش – مدل تزروم)

لجن كش مدل تزرم

لجن كش مدل تزرم

1-چهار اینچ با فشار 18 (ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی35 متر مکعب وحداکثر75 متر مکعب.

2-مناسب برای تخلیه فاضلاب بغیراز فضولات انسانی

    جدول آبدهی و توان نامی و دیگر مختصات

جدول فني كفكش مدل آبيار

اطلاغات فني آبيار

 

اطلاعات فنی آباد

 

جدول فني كفكش مدل آباد

اطلاعات فني تزرم

 

اطلاعات فني تيپ3

نیاز به کمک دارید؟ با ما چت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! پيام يادرخواست مورد نيازخودرا ارسال فرماييدتادراولين فرصت باشما تماس گرفته شود