پشتيبان جهان پمپ 09101225302

پمپ کف کش جهان پمپ

    پمپ كف كش – در مدل هاي: تزروم- آباد -آبيار – تيپ 3

 

 ( کف کش -مدل تزروم)

كفكش مدل تزرم

كفكش مدل تزرم

1-  پمپ دو اینچ با فشار 30 الی 95 متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی 10 متر مکعب وحداکثر30 متر مکعب.

2-   سه اینچ با فشار 40 (ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی 10 متر مکعب وحداکثر30 متر مکعب.

 

 

 ( کف کش -مدل آباد)

كفكش مدل آباد

كفكش مدل آباد

1- پمپ دو اینچ با فشار 80 الی 120 متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی 8 متر مکعب وحداکثر20 متر مکعب.

2-   سه اینچ با فشار 60 الی 100 متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی 15 متر مکعب وحداکثر25 متر مکعب

3-  چهار اینچ با فشار 45 الی 60 متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی35 متر مکعب وحداکثر75 متر مکعب.

 

 

(کف کش – مدل آبیار)

كفكش مدل آبيار

كفكش مدل آبيار

1-  پمپ دو اینچ با فشار 28 الی 90 متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی 8 متر مکعب وحداکثر20 متر مکعب.

2- سه اینچ با فشار 22 الی 77 متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی 15 متر مکعب وحداکثر25 متر مکعب

 3 -چهار اینچ با فشار 18 الی 40 متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی35 متر مکعب وحداکثر75 متر مکعب.

 

 

 (کف کش – لجن كش تيپ 3)

كفكش تيپ 3

كفكش تيپ 3

1-  پمپ دو اینچ با فشار 30 الی 120متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی 10 متر مکعب وحداکثر25 متر مکعب.

2-   سه اینچ با فشار 40الی 80 متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی 15 متر مکعب وحداکثر40متر مکعب

 3 –  چهار اینچ با فشار 20 الی 45 متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی35 متر مکعب وحداکثر55 متر مکعب.

( کف کش -لجن کش تیپ 4 )

کفکش تیپ 4

کفکش تیپ 4

1-  پمپ دو اینچ با فشار 30 الی 120متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی 10 متر مکعب وحداکثر25 متر مکعب.

2-   سه اینچ با فشار 40الی 80 متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی 15 متر مکعب وحداکثر40متر مکعب

 3 –  چهار اینچ با فشار 20 الی 45 متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی35 متر مکعب وحداکثر55 متر مکعب.

توضیح : جدول آبدهی وتوان نامی این پمپ مشابه تیپ 3 میباشد.

 

  (لجن کش – مدل تزروم)

لجن كش مدل تزرم

لجن كش مدل تزرم

1-چهار اینچ با فشار 18 (ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی35 متر مکعب وحداکثر75 متر مکعب.

2-مناسب برای تخلیه فاضلاب بغیراز فضولات انسانی

    جدول آبدهی و توان نامی و دیگر مختصات

جدول فني كفكش مدل آبيار

اطلاغات فني آبيار

 

اطلاعات فنی آباد

 

جدول فني كفكش مدل آباد

اطلاعات فني تزرم

 

اطلاعات فني تيپ3